PCBA League-28Mar
Sr No Team Name Point Of Contact BBO ID Whatapp Tel no
1 Samadhan Purple Sarkar avi_barc 9773276528
2 Ajinkya Parag paragjoshi 9820678722
3 Dangs Abdi anaffar 9820050318
4 Bidders Arnab prince72 9051551537
5 Rampage Arun Bapat arunbapat 9821220090
6 Surbhi S P Sharma shantu 7082448508
7 Monica Jajoo Joy joy79 8902679420
8 Tasher Desh Pinaki Khan ppk56444 7980025784
9 Idoctors Anant Somani mika2000 9820028624
10 Ramtekdi Shriram Karve luckyshot 9422005006
11 DG Green Shirish Karkare playforjoy 9822024792
12 Jeopardy S K Agarwal skzorro 9810212314
13 WCG Elmer elemer_laz 9322306347
14 Three and Half Men Easwaran epra 9845169593
15 Prashanth Prashanth prashanthk 9491160828
16 Pradeep Rajendra sirohiaraj 9830501284
17 Debraj Tilakraj tilot 7718833166
18 Mix Bag D N Sinha sinhasurat 9435715052
19 NESTINN Vijayraghavan coolvijay 9840886186
20 DG Blue Sampath samshrini 8007570456
21 Ladies Team Vasanti Vasanti 9987926115
22 Air Bus Mohan mohan58 9846007219
23 Samadhan Violet Jenish js1986 9833124724
24 Snapdragons Karthik karthiks03 9686822778
25 PCBA2 Satish gosatish 9225514823
26 Easy Bridge Arnab ag1963 9433886533
27 Bold Play Ajay Yadnik ajay 9849249353
28 PCBA1 Bhide prasanna 9881230254
29 Bond Avik Ray avikray 9874331862
30 DDRAM Rohit rdgupta 9818221869
31 Algebra Makarand mackulky 9850520992
32 Bridge Doctors Dr Parimal parimal464 9969054695
33 Team Telugu Suresh asuresh 9493424539
34 Abhay Rahul Kambette rahul_k 9930579757
35 Mango Vikrant vicky888 7208194498
36 A K Bose Tapesroy tapesroy 9433217734
37 Desert Storm Rajesh rajeshp 9840970514
38 Borivali Sports Club Stanley Nazareth dalston 9820415081
39 DG Red Prasad Honap phonap 9822024792
40 Frememies Annidrudha Sanzgiri zasanya 9819267457
1+